«کارگاه آموزش تکنیکهای متقاعد سازی (persuasion)
ویژه بازاریابی مذاکره ای/ نمایشگاهی »

محتوای دوره:
۱ـ بهسازی دقت دیداری ـ شنیداری در بازاریابی مذاکره ای/ نمایشگاهی
۲ـ شناسایی و ارائه الگوهای شخصیتی موفق در رفتارهای بازاریابی مذاکره ای/ نمایشگاهی
۳ـ آموزش و تمرین عملی تکنیکهای متقاعدسازی و مهارتهای بازاریابی مذاکره ای / نمایشگاهی
مدت دوره: هشت ساعت ـ دو روزه (پنجشنبه و جمعه
هزینه دوره: نود هزار تومان
ارائه گواهینامه رسمی: پس از طی موفقیت آمیز مراحل نظری و عملی