توضیحات

آشنایی با مهارتهای موفقیت در جلسه کنکور = دانشگاه و رشته دلخواه

سرفصلهای مهارتهای موفقیت در جلسه کنکور:

کنکور = مسابقه انسانهای هوشمند

جلسه خوب = نتیجه خوب

مطالعه کمتر = رتبه بهتر

تکنیک قصد متضاد

تنظیم ذهن برای جلسه موفق

کنترل استرس =رتبه بالاتر

کنکور از نظر شما

روش برخورد با خودتان

تکنیک کنترل افکار منفی

تکنیک ریلکسیشن آرامش جسمی

تکنیک ریلکسیشن آرامش جسمی وتنفسی

تکنیک ریلکسیشن تمرین تنفسی

حالت نشستن در تمرینات ریلکسیشن

تکنیک آرامش در ۵ ثانیه

تکنیک تصویرسازی

موانع موفقیت درجلسه کنکور و راهکارها

کنکور = حافظه

عوامل تشخیص پاسخ صحیح

تکنیک ۲۰ ثانیه

تکنیک تحلیل سوال

آیا ذهن شما ویروس دارد؟

ذهن ویروسی چکار میکند؟

تکنیکهای پاک سازی ویروسهای ذهنی

تکنیک mind refresh  در جلسه کنکور

توضیحات برای داوطلبان کنکور

توضیحات برای والدین  داوطلب کنکور