دسته:

توضیحات

سرفصلهای این مجموعه:

آشنایی با P.R.S                                                         P.R.S چیست؟

سایکوسایبرنتیک چیست؟                                           مهندسی معکوس چیست؟

مهارتهای مطالعه چیست ؟                                          امتیاز ۵۰۰ در اولین نوبت

میدانم – نمیدانم                                                         نیازهای شما در آزمون

بدن ، روحیه ، آموزش                                                  ارتقاء عملکرد مغز ۱-۲

توجه – تمرکز -دقت

عملکرد بهینه مغز                                                       کنترل استرس

ریلکسیشن ۱                                                            اثرات اضطراب در آزمون

ریلکسیشن ۲-۳                                                         مراقبتهای قبل وحین آزمون ۱-۲

موانع موفقیت در آزمون EPT                                          مهندسی معکوس در EPT  یک و دو

پاسخنامه بهتر از پرسشنامه                                         کاهش تردید درانتخاب جواب صحیح

نحوه توزیع پاسخها در آزمون                                          قاعده احتمالات

بلوکهای ۵ تاییارزش تشخیص جوابهای                             مهندسی معکوس برای همه

مهندسی معکوس  زمان ندارد                                       پاسخگویی در بلوکها

کنترل توزیع پاسخها                                                    پاسخگو = طراح سوال

تشخیص پاسخهای مشابه ۱-۲                                     الگوهای غلط توزیع پاسخها

بلوکهای مستقل                                                       پاسخگویی به همه سوالات

استفاده از وقت اضافه                                                 افزایش امتیاز در انتهای جلسه ۱-۲-۳-۴

چرا آزمون EPT آسان است ؟                                        تجزیه کلمات انگلیسی ۱-۲

ریشه شناسی کلمات                                                تشخیص معنی کلمات ۱-۲-۳

از کدام سوال شروع کنیم ؟                                         اول سوالها یا جوابها ؟ ۱-۲

افزایش سرعت مطالعه انگلیسی                                 چگونه سریعتر بخوانیم؟

افزایش دقت ویادگیری هدفمند                                     افزایش دقت خواندن انگلیسی

روش سه ثانیه                                                         تشخیص ریشه لغات ۱ تا ۷

تشخیص پسوندها ۱تا۴                                              تشخیص پسوندها