آموزش تکنیکهای متقاعدسازی

«کارگاه آموزش تکنیکهای متقاعد سازی (persuasion) ویژه بازاریابی مذاکره ای/ نمایشگاهی » محتوای دوره: ۱ـ بهسازی دقت دیداری ـ شنیداری در بازاریابی مذاکره ای/ نمایشگاهی ۲ـ شناسایی و ارائه الگوهای شخصیتی موفق در رفتارهای بازاریابی مذاکره ای/ نمایشگاهی ۳ـ آموزش… بیشتر بخوانید

ایجاد بازار ده میلیون نفری در یکسال

برگزاری ۱۰۰ کمپین اقناعی در ۱۰۰ شهر در کل کشور موسسه پژوهشی روان پویش با ۳۳ سال تجربه در اجرای عملیات بازارسازی اقناعی ، آمادگی دارد درمدت یکسال ، ده میلیون نفر را برای سرمایه گذاری در موضوعات موردنظرشما جذب… بیشتر بخوانید

تبدیل مشتریان فعلی شما به دستگاههای خودکار جذب مشتری

منابع علمی: اثرات مرجع بر قصد خرید خبرگی بازار ۱شناسایی رهبران عقیده شناسایی رهبران عقیده گرو ههای مرجع گروه_های_مرجع_در_جامعه_شناسی_و_روانشناسی_اجتماعی_با_تاکید_بر_نظریه نقش رهبران عقیده