توان علمی – پژوهشی موسسه روان پویش

۱-ارزیابی عاملین توزیع محصولات صاایران(آشنایی با جامعه مصرف کننده و غیر مصرف کننده) بررسی کیفیت خدمات عاملین توزیع محصولات صاایران معاونت بازرگانی صاایران فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۸ نظرسنجی از عاملین ارزیابی استنباطی فروشگاهها و عاملین ۲ ارزیابی روانشناختی نیروهای جدید… بیشتر بخوانید