290,000

آنچه در این DVD  مشاهده خواهید کرد :

افزایش دقت خواندن انگلیسی

روش سه ثانیه

تشخیص ریشه لغات 1

تشخیص ریشه لغات 2

تشخیص ریشه لغات 3

تشخیص ریشه لغات 4

تشخیص ریشه لغات 5

تشخیص ریشه لغات 6

تشخیص ریشه لغات 7

تشخیص پیشوندها1

تشخیص پیشوندها2

تشخیص پیشوندها3

تشخیص پیشوندها4

تشخیص پسوندها

 

 

دسته: