290,000

آنچه در این  DVD مشاهده خواهید کرد :

عملکرد بهینه مغز

کنترل استرس

ریلکسیشن 1

اثزات اضطراب در آزمون

دسته: