توضیحات

مجموعه مهارتهای شهروند جهانی برای تسریع و تکمیل موفقیت شما و سازگاری و انطباق با کشور مقصد و دستیابی به برتری فردی ، اجتماعی ، فرهنگی ، شغلی ومالی در جوامع چند فرهنگی می باشد.
از مطالب ، مدارک و مهارتهای ارائه شده در کلیه مراحل اعم از تقویت رزومه ، ارسال درخواست های اولیه مصاحبه در سفارت و دانشگاه ، مصاحبه های شغلی واستخدامی ، درخواست حقوق و مزایای بالاتر سمت و ارتقاء وسایر مراحل استفاده کنید.
مجموعه کامل آموزش مهارتهای شهروند جهانی دارای شش عنوان است برای سهولت یادگیری و تسلط بر مفاهیم و مهارتها، هر عنوان در سه سطح مقدماتی – پایه ، متوسطه وعالی تهیه شده است .
در این برنامه شما با مفاهیم و مهارتهای هوش فرهنگی ( سطح مقدماتی – پایه ) آشنا می شوید
اضافه بر کسب دانش ومهارتها ، از مدارک رسمی و کارت شناسایی شهروند جهانی در مراحل مختلف استفاده کنید
در صورت نیاز با شمارههای پشتیبانی ۰۲۱۶۶۹۰۱۸۹۹ یا ۰۹۱۲۸۳۰۷۸۹۱ تماس بگیرید

سرفصلهای مجموعه مهارتهای شهروند جهانی ویژه مهاجرت ۱- هوش فرهنگی :

 

هدف و مدت سفر                                           ارتقاء شهروند محلی به جهانی

ویژگیهای تفکر شهروند جهانی                                               آشنایی با تفکر به سبک شهروند جهانی

کسب دانش – پیشرفت سریع                                حقوق شهروندی

احساس مسئولیت شخصی                                              مشارکت در امور مختلف جامعه

شهروند جهانی عدالت خواه وعدالت گراست                                                                     تفاوت شهروند جهانی با جهان وطنی

شهروند جهانی به ارزشهای مشترک بشری معنقد است                                        حقوق ومسئولیتهای شهروند جهانی

آموزش شهروند جهانی از نظر یونسکو                                                                  سه یعد اصلی آموزش شهروند جهانی

تمرین در بعد رفتاری                                                       تمرینهای تقویت هوش فرهنگی

میزان هوش فرهنگی دائما ارزیابی می شود                                                   تفاوت اطلاعات فرهنگی با هوش فرهنگی

کنترل موضوعات تمسخرآمیز                                                  آشنایی با ارزشهای فرهنگی کشور مقصد

کسب دانش در مورد فرهنگ کشور مقصد                                                                توانایی تعامل موثر در فرهنگها ۱-۲

تشخیص رفتار مناسب در کشور مقصد                                                       تقویت خزانه رفتاری

آشنایی با دانش فرهنگی                                                         انتخاب رفتار مناسب فرهنگی

توانایی حل مسائل براساس فرهنگ مورد نظر                                                          فرهنگ موجب انسجام می شود

سازگاری در جوامع چند فرهنگی راحت تر است                                                                شناسایی ارزشهای کشور هدف

نگاه فرهنگی                                                        شناسایی فرهنگ مشترک محلی و منطقه ای

تاثیر محیط و شرایط بر رفتار فرهنگی                                              خودداری کردن از تعارض بین ارزشهای خود با فرهنگ جدید