توضیحات

مجموعه مهارتهای شهروند جهانی برای تسریع و تکمیل موفقیت شما و سازگاری و انطباق با کشور مقصد و دستیابی به برتری فردی ، اجتماعی ، فرهنگی ، شغلی ومالی در جوامع چند فرهنگی می باشد.
از مطالب ، مدارک و مهارتهای ارائه شده در کلیه مراحل اعم از تقویت رزومه ، ارسال درخواست های اولیه مصاحبه در سفارت و دانشگاه ، مصاحبه های شغلی واستخدامی ، درخواست حقوق و مزایای بالاتر سمت و ارتقاء وسایر مراحل استفاده کنید.
مجموعه کامل آموزش مهارتهای شهروند جهانی دارای شش عنوان است برای سهولت یادگیری و تسلط بر مفاهیم و مهارتها، هر عنوان در سه سطح مقدماتی – پایه ، متوسطه وعالی تهیه شده است .
در این برنامه شما با مفاهیم و مهارتهای هوش فرهنگی ( سطح مقدماتی – پایه ) آشنا می شوید
اضافه بر کسب دانش ومهارتها ، از مدارک رسمی و کارت شناسایی شهروند جهانی در مراحل مختلف استفاده کنید
در صورت نیاز با شمارههای پشتیبانی ۰۲۱۶۶۹۰۱۸۹۹ یا ۰۹۱۲۸۳۰۷۸۹۱ تماس بگیرید
مدارا بهترین شیوه زندگی است                                                                  تقویت مهارتهای مدارا – افزایش موفقیت

مدارا یعنی پذیرفتن تفاوتها                                                   مداراگری نشانه هوشمندی است

مدارا یعنی زندگی در حقیقت وبرای حقیقت                                                           اعتقاد فرد مداراگر به برابری وتساوی انسانها

فرد مداراگر از مطلق انگاری ، اقتدارگرایی و تعصب بری است                                                              
فرد مداراگ انرژی خود را صرف تغییرا عقاید و رفتار دیگران نمی کند

قوانین و قواعد محور اصلی تفکر و رفتار فرد مداراگر است                                                 مدارا یک مسئولیت فردی و جمعی برای تمام انسان ها است

مدارا خصیصه انسانهای برتر است                                                             حافظه افراد غیر مداراگر مخدوش است

انواع مدارا                                                       مدارای مثبت – مدارای منفی

افزایش سلامت روان در مداراگری                                         تمرینات افزایش مداراگری

شناسایی و رفع موانع مداراگری                                                  الگوهای جهانی مداراگری

کارکرد مداراگری در محیط های چند فرهنگی                                          شناسایی و کنترل موانع ذهنی مداراگری

روز جهانی مدارا                                                                 

ت