توضیحات

ایجاد بازار ده میلیون نفری در یکسال
http://ravanpouyesh.com/wp-content/uploads/2022/06/BAZAR.zip