490,000

آنچه در  DVD1  مشاهده خواهید کرد:

کنکور = مسابقه انسانهای هوشمند

جلسه خوب = نتیجه خوب

مطالعه کمتر = رتبه بهتر

تکنیک قصد متصاد

تنظیم ذهن برای جلسه موفق