490,000

آنچه در DVD  مشاهده خواهید کرد :

تکنیک ریلکسیشن آرامش حسمی

تکنیک ریلکسیشن آرامش جسمی و تنفسی

تکنیک ریلکسیشن تمرین تنفس

حالت نشستن در تمرینات ریلکسیشن