آموزش تکنیکهای متقاعدسازی

«کارگاه آموزش تکنیکهای متقاعد سازی (persuasion) ویژه بازاریابی مذاکره ای/ نمایشگاهی » محتوای دوره: ۱ـ بهسازی دقت دیداری ـ شنیداری در بازاریابی مذاکره ای/ نمایشگاهی ۲ـ شناسایی و ارائه الگوهای شخصیتی موفق در رفتارهای بازاریابی مذاکره ای/ نمایشگاهی ۳ـ آموزش… بیشتر بخوانید

تبدیل مشتریان فعلی شما به دستگاههای خودکار جذب مشتری

منابع علمی: اثرات مرجع بر قصد خرید خبرگی بازار ۱شناسایی رهبران عقیده شناسایی رهبران عقیده گرو ههای مرجع گروه_های_مرجع_در_جامعه_شناسی_و_روانشناسی_اجتماعی_با_تاکید_بر_نظریه نقش رهبران عقیده