540,000

آنچه در این DVD  مشاهده خواهید کرد :

تشخیص پاسخهای مشابه 1

تشخیص پاسخهای مشابه 2

الگوهای غلط توزیع پاسخها

بلوکهای مستقل

پاسخگویی به همه سوالات

استفاده از وقت اضافه

 

دسته: