540,000

آنچه در این DVD  مشاهده خواهید کرد :

افزایش امتیاز در  انتهای جلسه 1

افزایش امتیاز در انتهای جلسه 2

افزایش امتیاز در انتهای جلسه 3

افزایش امتیاز در انتهای جلسه 4

دسته: