360,000

آنچه در این DVD  مشاهده خواهید کرد :

چرا آزمون ept آسان است؟

تجزیه کلمات انگلیسی 1؟

تجزیه کلمات انگلیسی 2 ؟

ریشه شناسی کلمات

تشخیص معنی کلمات 1

تشخیص معنی کلمات 2

تشخیص معنی کلمات 3

چگونه سریعتر بخوانیم؟

افزایش دقت ویادگیری هدفمند

 

دسته: