490,000

آنچه در DVD  مشاهده خواهید کرد :

کنکور – حافظه

عوامل تشخیص پاسخ صحیح

تکنیک 20 ثانیه

تکنیک تحلیل سوال