290,000

آنچه در این DVD  مشاهده خواهید کرد:

آشنایی با   P.R.S

سایکوسایبرنتیک چیست؟

مهارتهای مطالعه چیست؟

امتیاز 500 در اولین نوبت

دسته: