540,000

آنچه در این DVD  مشاهده خواهید کرد :

موانع موفقیت در آزمون ept

مهندسی معکوس در ept یک

مهندسی معکوس در ept دو

نحوه توزیع پاسخها در آزمون

قاعده احتمالات

بلوکهای 5 تایی

ارزش تشخیص جوابهای غلط

دسته: