490,000

آنچه در DVD2  مشاهده خواهید کرد :

کنترل استرس = رتبه بالاتر

کنکور از نظر شما

روش برخورد با خودتان

تکنیک کنترل افکار منفی