490,000

آنچه در DVD مشاهده خواهید کرد:

تکنیک آرامش در 5 ثانیه

تکنیک تصویرسازی

تکنیک تابلوهای سه گانه

موانع موفقیت در جلسه کنکور و راهکارها